Loại phòng

DOUBLE ROOM - 14/05/2017 15:49

Phòng Giường Đôi

SINGLE ROOM - 14/05/2017 15:48

Phòng giường đơn

TWIN ROOM - 14/05/2017 15:48

Phòng hai giường đôi